Comunicat de presă

co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6Educație și competențe, Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv specific 6.3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, Obiectiv specific 6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

ASOCIAȚIA HERCULES în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 BUFTEA și ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GLINA anunță încheierea proiectului „E-COOL – Educaţie Creativă Organizată prin Outdoor Learning”. Proiectul „E-COOL – Educaţie Creativă Organizată prin Outdoor Learning” care a vizat derularea de activităţi educaţionale non-formale outdoor participative centrate pe elevii din ciclul primar şi gimnazial  în vederea reducerii riscului de părăsire timpurii a şcolii, abandon şcolar, analfabetism şi discriminare. De asemenea, 36 cadre didactice/de sprijin au participat la programe de formare și instruire specifică pentru a derula activităţi integrate de educaţie non-formală, vizând îmbunătăţirea ofertei educaţionale de la nivelul unităţilor şcolare partenere din judeţul Ilfov.

Proiectul „E-COOL – Educaţie Creativă Organizată prin Outdoor Learning” a fost implementat în perioada 03.08.2022 – 31.12.2023, și s-a adresat următorului grup țintă:

– 346 elevi din învăţământul primar şi gimnazial (specific ISCED 1) înscrişi la una dintre unităţile şcolare partenere respectiv Şcoala Gimnazială nr. 3 Buftea (cu personalitate juridică), Şcoala Gimnazială nr. 4 Buftea (arondată Şcolii Gimnaziale nr. 3 Buftea) şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Glina în învăţământul primar sau gimnazial au fost implicați în activități educaţionale non-formale outdoor precum:

  • activități de diminuare a analfabetismului funcţional, nediscriminare şi orientarea elevilor din clase terminale ale ciclurilor de învăţământ în vederea sprijinirii tranziţiei şcolare
  • cercuri în domeniile sportiv, creativ-artistic, nutriţie-igienă, ştiinţă-tehnologie pentru dezvoltarea aptitudinilor socio-emoţionale ale copiilor;
  • workshop-uri de educaţie financiară şi antreprenoriat;
  • activități de ecologizare la nivelul celor două comunitații locale.

– 36 profesionişti (cadre didactice şi de sprijin)- angajați la una dintre unităţile şcolare partenere respectiv Şcoala Gimnazială nr. 3 Buftea (cu personalitate juridică), Şcoala Gimnazială nr. 4 Buftea (arondată Şcolii Gimnaziale nr. 3 Buftea) şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Glina au derulat activităţi educaţionale nonformale cu elevii din cele trei unități școlare partenere.

Valoarea totală a proiectului  este de 1.730.323,61 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 1.709.256 lei.

Proiect co-finanțat din  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Beneficiar: Asociația Hercules

Date de contact: Director executiv-Stănescu Petruța

Telefon: 0723 623 159

email: petruta.stanescu@asociatiahercules.ro

web:   https://asociatiahercules.ro/