POCU ID 154207

Apasă pe imagine pentru a vizualiza sau descărca ghidul în format pdf.

septembrie 26, 2022

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Titlul proiectului: E – COOL – Educație Creativă Organizată prin Outdoor Learning
Contract: POCU/988/6/26
Cod MySMIS 2014+: 154207


Axa prioritară 6 – Educație și competențe
Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
Prioritatea de investiții 10.i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Obiectiv specific 6.3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic;
Obiectiv specific 6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

 
Parteneri:

ASOCIAȚIA HERCULES – Lider

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 BUFTEA – Partener 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GLINA – Partener2

Perioada de implemetare: 03 august 2022 – 31 decembrie 2023

Obiectivul general al proiectului:

Proiectul „E-COOL – Educaţie Creativă Organizată prin Outdoor Learning” vizează derularea de activităţi educaţionale non-formale outdoor participative centrate pe elevii din ciclul primar şi gimnazial (340 de elevi, dintre care 185 din ciclul primar şi 155 din ciclul gimnazial) în vederea reducerii riscului de părăsire timpurii a şcolii, abandon şcolar, analfabetism şi discriminare, cu accent pe elevii aparţinând grupurilor vulnerabile sau în risc educaţional, respectiv elevii provenind din mediul rural (140 elevi, respectiv 41,18%), elevii de etnie romă (117 elevi, respectiv 34,41% din GT) şi elevii cu dizabilităţi sau CES – cerinţe educaţionale speciale (15 elevi, respectiv 4,41% din GT) prin capacitarea a 36 cadre didactice/ de sprijin pentru a derula activităţi integrate de educaţie non-formală, vizând îmbunătăţirea ofertei educaţionale de la nivelul unităţilor şcolare partenere din judeţul Ilfov.

Obiectiv specific 1:

– vizează 340 de elevi din ciclul primar şi gimnazial, respectiv 185 primar şi 155 gimnazial, cu accent pe elevii aparţinând grupurilor vulnerabile sau aflaţi în risc educaţional de la unităţile partenere din jud. Ilfov, pentru integrarea în activităţi de educaţie non-formală outdoor prin cercuri diverse, programe interdisciplinare şi alte activităţi de capacitare a elevilor, vizând incluziunea grupurilor diverse de elevi şi reducerea riscului de părăsire timpurie a şcolii de-a lungul a 18 luni prin îmbunătăţirea ofertei educaţionale a unităţilor şcolare partenere.

Obiectiv specific 2:

-vizează 340 de elevi din ciclul primar şi gimnazial, cu accent pe elevii aparţinând grupurilor vulnerabile sau în risc educaţional de la unităţile partenere din jud. Ilfov, pentru integrarea în activităţi de capacitare a elevilor pentru obţinerea de rezultate concrete prin eforturile proprii, depăşirea limitelor şi conştientizarea potenţialului propriu, contribuind activ la menţinerea motivării grupului ţintă de elevi şi creşterea implicării participative la activităţile proiectului în timpul dezvoltării competenţelor transversale prin activităţi specifice de-a lungul a 18 luni.

Obiectiv specific 3:

-vizează 36 de cadre didactice/de sprijin din cadrul unităţilor de învăţământ partenere din jud. Ilfov pentru crearea contextului necesar derulării activităţilor de educaţie non-formală outdoor participativă prin introducerea cadrelor didactice/de sprijin în programe de instruire, cursuri cu credite transferabile, activităţi de informare şi motivare, activităţi de transferare şi scalare a know-how-ului, precum şi amenajarea-dotarea a 3 spaţii educaţionale destinate activităţilor non-formale outdoor participative centrate pe copii de-a lungul a 4 luni.

Grupul țintă

– 340 elevi din învăţământul primar şi gimnazial (specific ISCED 1-2) şi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii minime pentru selectare în grupul ţintă al proiectului în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice:

au domiciliul/locuiesc în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov în care se implementează proiectul;

sunt înscrişi la una dintre unităţile şcolare partenere respectiv Şcoala Gimnazială nr. 3 Buftea (cu personalitate juridică), Şcoala Gimnazială nr. 4 Buftea (arondată Şcolii Gimnaziale nr. 3 Buftea) şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Glina în învăţământul primar sau gimnazial, justificat printr-o adeverinţă de înmatriculare.

–  36 profesionişti (cadre didactice şi de sprijin) din învăţământul primar şi gimnazial (specific ISCED 1-2) ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii minime pentru selectare în grupul ţintă al proiectului în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice:

pentru personalul didactic: este angajat la una dintre unităţile şcolare partenere respectiv Şcoala Gimnazială nr. 3 Buftea (cu personalitate juridică), Şcoala Gimnazială nr. 4 Buftea (arondată Şcolii Gimnaziale nr. 3 Buftea) şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Glina şi derulează activităţi educaţionale cu elevii din ciclul primar sau/ şi gimnazial

pentru personalul de sprijin: este angajat la una dintre unităţile şcolare partenere pe una din funcţiile menţionate în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare (considerând art. 249 pct. (a)-(i) şi (l)) şi derulează sau asistă în cadrul activităţilor educaţionale cu elevii din ciclul primar sau/ şi gimnazial;

va fi implicat în derularea activităţilor proiectului şi destinate grupului ţintă de elevi din învăţământul primar şi gimnazial de la nivelul unităţilor şcolare partenere.

Indicatori stabiliţi:

Elevi din învăţământul primar şi gimnazial (asociat indicatorului 4S223) – 340 elevi dintre care:

Elevi din învăţământul primar (asociat indicatorului 4S223.1) – 185 elevi dintre care:

Elevi de etnie romă (asociat indicatorului 4S223.1.1) – 52 elevi;

Elevi din mediul rural (asociat indicatorului 4S223.1.2) – 70 elevi;

Elevi din învăţământul gimnazial (asociat indicatorului  4S223.2) – 155 elevi dintre care:

Elevi de etnie romă (asociat indicatorului 4S223.2.1) – 65 elevi;

Elevi din mediul rural (asociat indicatorului 4S223.2.2) – 70 elevi.

Personal didactic/ de sprijin din învăţământul primar şi gimnazial (asociat indicatorului 4S94) – 36 de persoane dintre care:

Cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial – 34 persoane;

Cadre de sprijin din învăţământul primar şi gimnazial – 2 persoane;

Activități:

Activitate: A1 Managementul proiectului

A1.1 Managementul de proiect prin planificare, organizare, monitorizare, verificare, controlul activităţilor

A1.2 Informarea, publicitatea, vizibilitatea şi alte activităţi administrative necesare implementării optime a proiectului

Activitate: A2 Coordonarea tehnică a activităţilor partenerilor

A2.1 Coordonarea tehnică a implementării corespunzătoare a activităţilor partenerilor

Activitate: A3 Capacitarea unităţilor şcolare de a derula activităţi educative non-formale tip outdoor şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic şi de sprijin în domeniul educaţiei non-formale tip outdoor

A3.1 Informarea, selectarea şi motivarea grupului ţintă al proiectului (personal didactic şi personal de sprijin) de a se implica participativ la activităţile proiectului

A3.2 Amenajarea şi dotarea a 3 spaţii destinate derulării activităţilor non-formale tip outdoor la nivelul fiecăreia dintre 3 unităţi şcolare partenere

A3.3 Dezvoltarea competenţelor personalului didactic şi de sprijin în domeniul educaţiei non-formale în sistem outdoor prin cursuri cu credite transferabile şi programe de instruire pentru abordări multidisciplinare

A3.4 Elaborarea şi publicarea unui ghid de instrumente şi bune-practici privind organizarea şi derulare activităţilor educative non-formale tip outdoor pentru transferarea şi scalarea know-how-ului la nivel local şi regional

Activitate: A4 Îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor elevilor din ciclul primar şi gimnazial prin acţiuni educative non-formale tip outdoor pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar

A4.1 Informarea, selectarea şi motivarea grupului ţintă al proiectului (elevi) de a se implica participativ la activităţile proiectului

A4.2 Dezvoltarea unui program interdisciplinar de diminuare a analfabetismului funcţional, nediscriminare şi orientarea elevilor din clase terminale ale ciclurilor de învăţământ în vederea sprijinirii tranziţiei şcolare în momentele critice

A4.3 Derularea de activităţi nonformale tip outdoor în cadrul unor cercuri în domeniile sportiv, creativ-artistic, nutriţie-igienă, ştiinţă-tehnologie pentru dezvoltarea aptitudinilor socio-emoţionale ale copiilor şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii

A4.4 Derularea de workshop-uri de educaţie financiară şi antreprenoriat pentru elevii din ciclul primar şi gimnazial în vederea capacitării elevilor de a-şi depăşi limitele prin forţe proprii

A4.5 Derularea unor campanii de ecologizare la nivelul comunităţii locale cu implicarea copiilor, părinţilor şi profesorilor pentru dezvoltarea unor principii sănătoase de solidaritate civică şi socială

A4.6 Organizarea unor competiţii cu premii în vederea motivării copiilor pentru valorificarea potenţialului creativ şi capacitarea acestora în obţinerea de rezultate concrete prin eforturi proprii

Rezultate:

A1.1

•             Metodologie de management proiect

•             Planificări lunare pentru organizarea şi derularea activităţilor proiectului

•             Raport de evaluare şi monitorizare finală

•             Documente asociate planificării, organizării, monitorizării, verificării, controlului activităţilor, precum şi cu privire la comunicări/informări cu privire la stakeholderi relevanţi pentru proiect

A1.2

•             Plan de informare, publicitate şi vizibilitate a proiectului şi finanţatorului

•             Comunicat de presă lansare/încheiere proiect

•             Rapoarte de monitorizare apariţie şi reach comunicat lansare/încheiere proiect

•             1 x secţiune web de prezentare a proiectului

•             3 x pagini de prezentare a proiectului pe website-urile partenerilor

•             1 x pagină de prezentare a proiectului pe reţele de socializare

•             200 x flyere de prezentare a proiectului

•             roll-up-uri, bannere, afişe

A2.1

•             Planuri/Rapoarte lunare implementare tehnică-operaţională activităţi P1/P2

•             Documente întâlniri de lucru, optimizare fluxuri, coordonare sincronizată măsuri P1/P2

A3.1

•             Metodologie de informare, selectare şi motivare a grupului ţintă împreună cu instrumentele şi anexele asociate (componenta personal didactic şi de sprijin)

•             Documente justificative privind acţiunile de informare a potenţialilor beneficiari din rândul personalului didactic/ de sprijin

•             36 x Dosare de înscriere şi selectare în grupul ţintă personal didactic/de sprijin de la nivelul celor 3 unităţi de învăţământ

•             36 x persoane din rândul personalului didactic/de sprijin informate, selectare şi motivate pentru menţinere în grupul ţintă

•             Documente de monitorizare a grupului ţintă

A3.2

•             2 Concepte de tipul mind-mapping, brainstorming etc., cuprinzand si suport grafic vizual destinat amenajarii si dotarii spatiilor destinate activitatilor non-formale tip outdoor la P1

•             Concept de tipul mind-mapping, brainstorming etc., cuprinzand si suport grafic vizual destinat amenajarii si dotarii spatiului destinat activitatilor non-formale tip outdoor la P2

•             Rapoarte amenajare-dotare spatii destinate activitatilor non-formale de tip outdoor cu participarea parintilor si cadrelor didactice/de sprijin la P1/P2

A3.3

•             Curs de formare profesionala cu credite transferabile în domeniul educatiei non-formale pentru personalul didactic/de sprijin

•             Set de materiale, instrumente, suporturi de curs etc. necesar sustinerii seminariilor de instruire nediscriminarea si interculturalitate pentru personalul didactic/de sprijin

•             Organizare programe de instruire nediscriminare si interculturalitate pentru personalul didactic/de sprijin

•             Set de materiale, instrumente, suporturi de curs etc. necesar sustinerii seminariilor de instruire analfabetism functional pentru personalul didactic/de sprijin

•             Organizare programe de instruire analfabetism functional pentru personalul didactic/de sprijin

•             Raport organizare-derulare curs formare profesionala cu credite transferabile în domeniul educatiei non-formale

•             Raport organizare-derulare program de instruire nediscriminare si interculturalitate

•             Raport organizare-derulare program de instruire analfabetism functional

A3.4

•             Ghid de instrumente si bune-practici privind organizarea si derularea activitatii educative non-formale tip outdoor si publicarea acestuia pe website-ul proiectului/ beneficiarului

•             3 Sesiuni de diseminare a ghidului de bune-practici catre 200 x cadre didactice/ de sprijin pe medii online si/ sau offline

•             3 Rapoarte derulare sesiuni de diseminare a ghidului instrumente si bune-practici privind organizarea si derularea activitatilor educative non-formale tip outdoor

A4.1

•             Metodologie de informare, selectare si motivare a GT-ului împreuna cu instrumentele si anexele asociate (componenta elevi ciclul primar şi gimnazial)

•             Metodologie de protectia datelor cu caracter personal necesara pentru stabilirea cadrului de gestionare a datelor cu caracter personal a GT-ului în cadrul activitatilor proiectului

•             340 dosare de înscriere si selectare în grupul tinta elevi primar si gimnazial de la nivelul celor 3 unitati de învatamant

•             Documente de monitorizare a GT elevi

A4.2

•             Metodologii de organizare si derulare a programelor: 1 x diminuarea analfabetismului functional, 1 x combaterea discriminarii, cresterea stimei de sine si educatie interculturala, 1 x orientare si tranzitie scolara

•             Proces organizare-derulare programe: 1 x diminuarea analfabetismului functional, 1 x combaterea discriminarii, cresterea stimei de sine si educatie interculturala, 1 x orientare si tranzitie scolara pentru 340 de elevi în total

•             Raport monitorizare/ impact program asupra demersurilor de dezvoltare socio-educationale ale copiilor

A4.3

•             Metodologii de organizare si derulare cercuri de educatie non-formala pentru elevii din ciclul primar si gimnazial: Partea 1 – Cercuri Desen, Partea 2 – Cercuri Muzica, Partea 3 – Cercuri Sport, Partea 4 – Cercuri Tehnologie-Stiinta, Partea 5 – Quilling-Decoratiuni, cuprinzand si anexele asociate

•             Proces organizare-derulare cercuri de educatie non-formala pentru 340 de elevi din ciclul primar si gimnazial

•             Raport monitorizare/impact a cercurilor asupra demersurilor de dezvoltare socio-educationale ale copiilor

A4.4

•             Proces organizare-derulare workshop-uri de educatie financiara si antreprenoriat pentru 340 de elevi din ciclul primar si gimnazial

•             Rapoarte de derulare a workshop-urilor de educatie financiara si antreprenoriat

 A4.5

•             Concept si instrumente pentru actiunile de ecologizare/ igienizare/ reabilitare întreprinse în cadrul sub-activitatii

•             Proces organizare-derulare a programului de ecologizare pentru 340 de elevi din ciclul primar si gimnazial

•             Raport monitorizare a derularii programului de ecologizare, considerand implicatiile acestuia pentru comunitatea locala, pentru elevi, pentru cadre didactice/de sprijin si pentru alti stakeholderi implicati

A4.6

•             Metodologie de organizare a competitiilor cu premii si anexele asociate

•             180 premii acordate elevilor din ciclurile primar si gimnazial în cadrul mai multor competitii în vederea valorificarii potentialului creativ, capacitarea acestora în obtinerea de rezultate concrete prin eforturi proprii si motivarea suplimentara pentru implicarea participativa în cadrul activitatilor proiectului

•             Rapoarte de derulare competitii cu premii (conditii de acordare premii, procese verbale de evaluare si acordare premii, fotografii, documente justificative acordare premii etc.)

Date de contact

Asociația Hercules – Lider

Oraş Costeşti, România, Str. Victoriei nr. 40, , judeţul Argeş, cod poştal 115200, România

Telefon: 0723623159

 email: petruta.stanescu@asociatiahercules.ro

 web: www.asociatiahercules.ro

Școala Gimnaziala nr. 3 Buftea – Partener 1

Oraş Buftea, Str. Independentei nr. 52

judeţul Ilfov, cod poştal 70000, România

Telefon: 0744497940

Școala Gimnazială nr.1 Glina – Partener 2

Localitatea Glina, Str. Parcului nr. 1A

Judeţ Ilfov, cod poştal 077105, România

Telefon: 0721338679